Voorwaarden

Op al onze offerte's, overeenkomsten en werkzaamheden zijn ten alle tijden onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Voorwaarden en betalingstermijnen van opdrachtgevers worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen. De volledige versie van onze voorwaarden kunt u hier bekijken.

We gaan er bij al onze offerte's, overeenkomsten en werkzaamheden vanuit dat u als opdrachtgever voor, tijdens en/of na de aanvang van de montage zorgdraagt voor de volgende werkzaamheden: 

  • We zijn uitgegaan van een egaal en obstakelvrij terrein zowel boven als onder het maaiveld. Obstakels zijn o.a. begroeiing, wortels, bestrating, harde (klei) grond, (gebroken) puin, stelspecie, kabels en leidingen, funderingen, hoge waterstand, etc. U bent verplicht ons hiervoor tijdig in te lichten. Indien er vertraging door obstakels ontstaat, zullen de voortkomende meer werkzaamheden met u worden verrekend op basis van nacalculatie.
  • Goed bereikbaar terrein met voldoende ruimte voor een bus aan weerszijden van hekwerklijn.
  • E.e.a. is exclusief eventuele noodzakelijke parkeerontheffingen, parkeerboetes, verkeersafzettingen, (bouw)vergunningen en op te volgen plaatselijk geldende (milieu) procedures en voorschriften.
  • Voor aanvang dienen de exacte hekwerklijnen en hoogten uitgezet te zijn d.m.v. piketten.
  • E.e.a. is exclusief het afvoeren van vrijgekomen grond, puin, sloop- en snoeiafval, alsmede het herstraten van opengebroken bestrating.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een Klic melding. Voor aanvang dienen de exacte ligging en diepte van kabels en leidingen op uw terrein bekend te zijn d.m.v. het graven van proefsleuven. Hiervoor dient u 3-20 dagen voor aanvang contact op te nemen met het Kadaster, https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding. Voorts vrijwaart u ons in alle gevallen voor aanspraken van schade aan kabels en/of leidingen.
  • Opdrachtgever dient beschikbaar te zijn om de werkzaamheden op te starten, voorkomende zaken af te handelen en na de montage op te leveren. Indien bij afwezigheid gaan we ervan uit dat werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.
  • De aanwezigheid van een stroom- en waterpunt.
  • Ondanks dat de hekwerken en poorten met de meeste zorg en aandacht geproduceerd worden, kunnen er altijd onregelmatigheden, barstjes en afbladdering in de zink en coating voorkomen. Ook kunnen tijdens transport en montage beschadigingen, krasjes en vegen ontstaan.
  • Genoemde prijzen zijn gebaseerd op ongedeelde afname en bij uitvoering in een aaneengesloten periode. Voor een extra fase is een vracht- en montagetoeslag van toepassing.

Wijziging of annulering van de opdracht door de koper, kan alleen in overweging genomen worden indien dat schriftelijk en voorafgaand aan de opdrachtbevestiging wordt aangevraagd. Masterhekwerk kan deze annulering in overweging nemen en moet de koper zelf, wanneer de annulering wordt toegestaan, naast de annuleringskosten de volgende bedragen betalen: op voorraad artikelen 30-50% van de goederenwaarde. Hekwerken en poorten die moeten worden vervaardigd, incourante maten, speciaal bestelde materialen, gelaste materialen en grote hoeveelheden worden niet retour genomen. 

Wij streven ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Masterhekwerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie of maatvoering, anders dan in geval van gebleken opzet of grove nalatigheid. Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins langs elektronische weg gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.​​​