Voorwaarden

Op al onze offerte's, overeenkomsten en werkzaamheden zijn ten alle tijden onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Voorwaarden en betalingstermijnen van opdrachtgevers worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen. De volledige versie van onze voorwaarden kunt u hier bekijken.

We gaan er bij al onze offerte's, overeenkomsten en werkzaamheden vanuit dat u als opdrachtgever voor, tijdens en/of na de aanvang van de montage zorgdraagt voor de volgende werkzaamheden: 

  • Een egale, puin- en obstakelvrije hekwerklijn, zowel boven als onder het maaiveld. Obstakels zijn o.a. verhardingen, bestrating, begroeïng, wortels, harde klei grond, gebroken puin, repack, stelspecie bij betonbanden, kabels en leidingen, funderingen, hoge waterstand, etc. U bent verplicht ons in te lichten over de aanwezigheid van obstakels. Indien obstakels aanwezig blijken te zijn waarover u ons niet hebt ingelicht, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade. Indien er vertraging in de montage door obstakels in of boven de grond plaatsvindt zullen de hieruit voortkomende meer werkzaamheden met u worden verrekend op basis van nacalculatie.
  • Voor voldoende werkruimte voor een montagebus aan weerszijden van de hekwerklijn.
  • E.e.a. is exclusief eventuele noodzakelijke parkeerontheffingen, verkeersafzettingen, bouwvergunningen en op te volgen geldende plaatselijke procedures en voorschriften.
  • Aangeven van de correcte hekwerklijn en -hoogte d.m.v. piketten, of op aanwijzing bij aanvang ter plekke.
  • Afvoeren van tijdens de montage vrijgekomen grond, puin, sloop- en snoeiafval, alsmede het herstraten van eventuele opengebroken bestrating. Het herstraten kan optioneel tegen meerprijs worden verzorgd.
  • Voor aanvang dienen de exacte ligging van kabels en leidingen op het terrein bekend te zijn, d.m.v. het graven van sleuven en overhandigen van een recente Klic melding. Hiervoor dient u ca. 14 dagen voor aanvang contact op te nemen met het Kabels en Leidingen Informatie Centrum, www.klic.nl. Voorts vrijwaart u ons in dat geval voor aanspraken van derden ter zake van schade aan aanwezige leidingen en/of kabels.
  • Opdrachtgever of een medewerker met beslissingsbevoegdheid dient beschikbaar te zijn om de werkzaamheden op te starten, voorkomende zaken af te handelen en na de montage op te leveren.
  • Indien noodzakelijk aanwezigheid van een stroom- en waterpunt.
  • Ondanks dat de hekwerken en poorten met de meeste aandacht en zorg geproduceerd worden, kunnen er altijd onregelmatigheden in de zink en coating voorkomen. Ook kunnen tijdens transport en montage beschadigingen, krasjes en vegen op het hekwerk en poorten ontstaan.
  • Genoemde prijzen zijn gebaseerd op ongedeelde afname en bij uitvoering in een aaneengesloten periode. Indien, op verzoek of door toedoen van opdrachtgever, het werk in meerdere fases wordt uitgevoerd dan geldt hiervoor per fase een vracht- en montagetoeslag.

Wijziging of annulering van de opdracht  door de koper, kan alleen in overweging genomen worden indien dat schriftelijk en voorafgaand aan de opdrachtbevestiging wordt aangevraagd. Als de wijziging of annulering van de opdracht ons bereikt meer dan 5 dagen voor verzending van de goederen, kan Masterhekwerk deze annulering in overweging nemen en moet de koper zelf, wanneer de annulering wordt toegestaan, de volgende bedragen als annuleringskosten betalen: op standaard artikelen 20% tot 50% van de goederenwaarde. Incourante maten, speciaal bestelde materialen, gelaste materialen, varianten of specials worden niet retour genomen. Als de annulering van de opdracht ons pas bereikt 5 dagen of minder voorverzending, moet de koper 100% van de goederenwaarde betalen. Retourneren van goederen worden alleen in behandeling genomen indien dit binnen 8 dagen schriftelijk is gemeld. De koper dient de materialen onbeschadigd en in ongeopende verpakking aan te leveren op de vestigingslocatie. 

Wij streven ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Masterhekwerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie of maatvoering, anders dan in geval van gebleken opzet of grove nalatigheid. Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins langs elektronische weg gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.​​​